toshiba E720
tốc độ sao chụp: 72 bản/phút(A4). Sao chụp nhân bản liên tục: 999 bản. Độ phân...
Giá: 1.200.000 đ